Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Om oss

Drakbergsskolan bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs nio, samt driver ett integrerat fritidshem. Skolan har i sin helhet plats för 250 elever med 25 barn i varje klass.

Skolan är en friskola och drivs i form av en ideell förening som huvudman, Kannebäcks friskoleförening (KFF). Föreningens styrelse består av representanter ur skolpersonal och elevernas föräldrar.

Skolan är avgiftsfri. Medlemskap i KFF uppmuntras däremot, eftersom föreningen är en förutsättning för skolans verksamhet. Avgift för fritidshem följer den kommunala maxtaxan.

Skolan följer den av regering och riksdag antagna läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, Lgr22.

Läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Vår pedagogik

Skolans pedagogik bygger på grundidéer av pedagogen Freinet. Dessa innebär att skolarbetet ska bestå av olika uttrycksformer, där barnet uppmuntras att formulera sig fritt i bild, ord, rörelse och ljud för att utveckla fantasi och skaparkraft. ”Verkligheten som lärobok” är en viktig sida av filosofin, där samhället och omgivningen utgör inspiration i klassrummet.

Skolarbetet ska ske genom samarbete  i en kooperativ miljö där barnet inte förlorar sin identitet. Barnens delaktighet och medbestämmande i sin arbetsdag är grundläggande.

Freintepedagogiken är godkänd av Skolverket.

Vår historia

Kannebäcks friskoleförening (KFF) i Västra Frölunda , bildades den 14 december 1992. Den kommunala skolan var nedläggningshotad och att starta en friskola var alternativet för att få behålla en skola i närområdet.

KFF kom i kontakt med en Freinet-inspirerad lärargrupp, som i sin tur ville etablera en skola. Dessa lärare blev kärnan i Drakbergsskolans verksamhet när den sedan startade höstterminen 1993.

Vår målsättning

Vi arbetar för en skola:

 • där elever tillsammans med föräldrarna, lärare och övrig personal känner delaktighet och tar ansvar för skolans arbete,
 • som motiverar eleverna att ta eget ansvar för sin utbildning,
 • som motiverar eleverna att ta ett kollektivt ansvar för sin skola,
 • som stärker varje enskild elevs självtillit och positiva utveckling,
 • som bygger på en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna,
 • där barnens arbete utgår ifrån deras egen verklighet och det samhälle de lever i,
 • som påverkar eleverna till att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling,
 • som stimulerar eleverna till ett aktivt och undersökande arbete,
 • där skolarbetet växlar mellan teori och praktik.
 • Att vi ser till varje barns behov, både socialt och kunskapsmässigt och utifrån det lägger upp vårt arbete.
 • Att vi tar regelbunden kontakt med er föräldrar för att kunna samarbeta på bästa sätt.
 • Att vi är engagerade, kompetenta och arbetar för att tillgodose varje enskild elevs behov.
 • Att konflikter och andra händelser tas på allvar och hanteras enligt skolans rutiner.
 • Att vi arbetar för att alla skall följa ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.
 • Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt barns lärande och utveckling.
 • Att du informerar oss om vad vi behöver tänka på i mötet med ditt barn.
 • Att du förmedlar en positiv syn på skola och utbildning till ditt barn.
 • Att du ger ditt barn bästa möjliga förutsättningar genom att tillfredställa de grundläggande behoven.
 • Att du tagit del av ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.
 • Att du följer ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.
 • Att du har ett positivt förhållningssätt till andra elever och personal.
 • Att du gör ditt bästa vad gäller din egen utveckling, både beträffande studier och social utveckling.
 • Att du säger till om något inte känns bra, något behöver förändras eller om du eller någon annan behandlas illa.
 • Att du är aktsam om skolans lokaler, utemiljö och material.

Några resurser för dig som elev

Elevhälsoteam

Speciallärare, specialpedagog, kurator och sjuksköterska, om det behövs när det behövs.

Fritidshem

Utanför skoltid aktiverar vi barn F-3 i fritidsverksamheten ’Draken’.

Infomentor

Den lärplattform som vi kommunicerar via.

Lovskola

Vi erbjuder extra studiestöd under loven. I samarbete med andra lokala skolor arrangeras sommarskola.

Läromedel

Studieunderlag används både i form av böcker och digitala resurser. Som hjälpmedel lånar eleverna en Chrome book under läsåret.

Rescur

Löpande projekt för att främja barnens utveckling av förmågan att möta utmaningar.

Skolbibliotek

Tillgängligt och trivsamt bibliotek.

Studiehjälp

Två gånger i veckan, efter skoltid med lärarstöd. Likaså under vissa studiedagar.